De CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (bron: www.skao.nl). Sterk is gecertificeerd voor trede 5 op de ladder.

De informatie over onze CO2-footprint en reductiebeleid is ook gepubliceerd op onze homepage van SKAO.

Beleid
Ons beleid is erop gericht dat onze dagelijkse activiteiten op een zo milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte, en economische wijze worden uitgevoerd. Hierbij geldt het uitgangspunt dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen.

CO2-reductie door Innovatie

Binnen de bedrijfsvoering en bij projecten wordt gekeken naar mogelijke kostenbesparingen (energiebesparingen) en dat betekent dat bij investeringen in en nieuwbouw van machines ook rekening wordt gehouden met CO2-uitstoot en mogelijke brandstofbesparingen.

Sterk heeft twee hydraulische kranen laten bouwen die als vervanging dienen voor twee verouderde kranen. De eerste machine is 2018 in gebruik genomen. De tweede begin 2020. Bij het ontwerp van de kranen is gekeken naar de nieuwste systemen om zo te kunnen voldoen aan de meest recente geldende emissie-eisen. Zo is er onder meer een start-stopsysteem opgenomen in het aggregaat van het trilblok, zodat het aggregaat van het trilblok alleen werkt bij gebruik. Bij de huidige kranen blijft het aggregaat altijd draaien, waardoor veel brandstof onnodig verbruikt wordt. Verder zijn de kranen uitgerust met twee motoren, een lichte motor alleen voor het gebruik van de systemen van de kraan zelf en een aparte motor voor de aansturing van het trilblok. Voor alle werkzaamheden waarbij het trilblok niet gebruikt wordt kan zo op de lichtere (en dus zuinigere) motor gedraaid worden. We hebben namelijk gemeten dat het aggregaat van het trilblok bij dit soort kranen slechts ongeveer voor de helft van de tijd gebruikt wordt.

Verder hebben we de afgelopen jaren een drietal motoren vervangen voor zuinigere en meer effeciente Stage-V motoren. Momenteel wordt nummer vier onder handen genomen. Dit gebeurt echter alleen voor kranen waar elektrificatie nog te hoog gegrepen is. Voor onze draadkranen ligt elektrificatie veelal al wel in handbereik. Daar investeren we dan ook flink in. Eind 2023 of begin 2024 wordt onze 1e zware full electric draadkraan geleverd. Verder retrofitten we nog een twee andere draadkranen van Sterk. Ook wordt onze Silent Piler omgebouwd en hebben we een volledig elektrisch trilblok besteld dat we in Q1 van 2024 verwachten. Als kers op de taart starten we eind 2024 met een pilot voor het elektrificeren van een van onze hydraulische funderingsmachines.

Keteninitiatieven

Een ander initiatief waar reductie een rol speelt is de zogenaamde modal shift. Waar bij vervoer over land (vrachtauto’s) wordt vervangen door vervoer over water. Samen met de havengebonden ondernemers in Drachten is een initiatief opgestart om het gebruik van de vaarweg naar Drachten te optimaliseren . Door het gezamenlijk coördineren van de in- en uitgaande vervoersstromen en daar waar mogelijk combinaties te maken van lading van verschillende bedrijven kan de inzet van vrachtauto’s in aanzienlijk gereduceerd worden.  Bij dit initiatief wordt er samengewerkt met:

  • Havengebonden ondernemers Smallingerland
  • Gemeente Smallingerland
  • Stenden NHL lectoraat Green Logistics
  • Top Dutch Logistics off road

In relatie tot de hierboven genoemde modal shift maken wij ons als Sterk ook hard voor de upgrade van de vaarweg naar Drachten van klasse 4 naar klasse 5. De uitstoot van CO2 per ton lading van een klasse 5 schip is beduidend lager dan die van een klasse 4 schip. Tevens wordt er in klasse 5 schepen meer geïnvesteerd in duurzame aandrijftechnologie. De upgrade van de vaarweg hangt tevens samen met de gebiedsontwikkeling De Hege Warren nabij onze locatie in Drachten. Dit is een veenweide gebied wat door grondwaterpeilverlaging behoorlijk aan het verzakken is. Sterk maakt zich samen met de havengebonden ondernemers hard om dit gebied onder water te zetten waardoor de verzakking tegen wordt gegaan en de oxidatie van (een grote bron van CO2 uitstoot) wordt tegen gegaan.

Eind 2022 bleek dat vaarweg upgrade voorlopig niet doorgaat. De havengebonden bedrijven hebben zich er wel hard voor gemaakt dat de upgrade niet volledig van de baan is. Verder is vanuit het haven cluster Drachten het Havennetwerk Fryslân ontstaan wat onder andere als doel heeft om de modal shift van weg naar water te stimuleren en bevorderen.