Website disclaimer & privacyverklaring

Hoewel www.sterk.eu met veel zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kunnen er geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend en staat Sterk niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tevens garandeert Sterk niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of te alle tijde vrij zal zijn van virussen. Aansprakelijkheid aangaande deze zaken wijst Sterk van de hand.

Op www.sterk.eu staan diverse links naar websites van derden. Ook hier aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid en het gebruik van dergelijke links is daarmee voor eigen risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze site aangeboden informatie berusten bij Sterk. Dit geldt voor alle content waaronder de teksten, het grafisch (foto)materiaal en de logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Wilt u materiaal gebruiken? Vraag dan toestemming van Sterk!

Wij hebben het recht om alle aangeboden informatie zonder nadere aankondigen en te allen tijden te wijzigen. Het is raadzaam om de informatie te controleren. Neem bij twijfel contact met ons op.

Privacyverklaring
We gaan bij Sterk ook op verantwoorde wijze met uw gegevens om. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring

E-mail disclaimer

De door u ontvangen e-mail en de inhoud ervan is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit aan de afzender van dit bericht te melden en deze e-mail (en eventuele kopieën daarvan) te verwijderen. Het gebruiken, kopiëren en/of openbaar maken aan derden van deze mail is in een dergelijk geval niet toegestaan.

Op alle onze (funderings)werkzaamheden zijn exclusief toepasselijk de Algemene voorwaarden voor aanneming van funderingswerken 2022, van de NVAF, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden Nederland op 7 april 2022 onder nummer 22/58.